HYKARI -KURSSI LUKIOSSA

Vapaaehtoistoiminnan projekti 2023

Kurssilla opiskelija pääsee toteuttamaan yhdessä ryhmän kanssa ikääntyneiden hyvinvointia lisäävän vapaaehtoistoiminnan projektin sekä tekemään vapaaehtoistyötä valitsemassaan kohteessa. Kurssilla opitaan projektityötaitoja, vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteet sekä toimimaan ikääntyneiden kanssa. 

Kurssin laajuus on 2 opintopistettä. 

Osaamisen kehittyminen

Opintojakson aikana osaamisesi kehittyy monella tavalla. Saat projektityöosaamista, kehität tulevaisuuden työelämässä arvostettavaa vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamistasi sekä osaamistasi yhteiskuntavaikuttamisessa ja vapaaehtoistoiminnassa. Saat osaamista työelämätaidoissa ja opit toimimaan ikääntyneiden kanssa. 

Projekti palvelee päämäärätietoisuutesi kehittymistä, ja urasuunnitteluosaamisesi kehittyy. Urasuunnitteluosaaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opit arvioimaan ja sanoittamaan omaa osaamistasi sekä mielenkiinnon kohteitasi, mikä on tärkeä taito opiskeluihin ja työelämään hakeutumisessa.

Opintojakson tavoitteet

  • Ymmärrät ja sisäistät vapaaehtoistoiminnan periaatteet sekä projektityöskentelyn keskeiset eri osa-alueet.
  • Kehität projektityöosaamistasi opintojakson aikana toteutettavassa vapaaehtoistoiminnan käytännön projektissa.
  • Tutustut vapaaehtoistoiminnan maailmaan kokeilemalla valitsemaasi vapaaehtoistoimintaa.
  • Lopuksi pohdit ja arvioit toteutetun projektin onnistumista, osaamisesi kehittymistä, vapaaehtoistoimintaa yleensä sekä omaa kiinnostusta ryhtyä vapaaehtoiseksi.

Opintojakson sisällöt

  •  Opintojakson aluksi tutustut vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteisiin: Mitä vapaaehtoistoiminta on? Miksi ja miten vapaaehtoistoimintaa tehdään? Minkälaista vapaaehtoistoimintaa omalla kotipaikkakunnallasi on? Perehdyt myös projektityöskentelyn eri osa-alueisiin ja vaiheisiin.
  • Suunnittelet ja toteutat yhdessä projektiryhmäsi kanssa ikääntyneiden hyvinvointia lisäävän vapaaehtoistoiminnan projektin. Projektin lisäksi pääset tekemään vapaaehtoistoimintaa itsenäisesti tai kaverin kanssa. Ensisijaisesti vapaaehtoistoiminta toteutetaan ikääntyneiden parissa, mutta myös muu kohderyhmä on mahdollinen.
  • Teet vapaaehtoistoimintaa valitsemassasi kohteessa max 8 tuntia (arvioidaan tehtäväkohtaisesti). Mahdollisuus tehdä vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa monin eri tavoin esim. omien isovanhempien kanssa, puhelinsoittoja ikäihmisille tekemällä, erilaisia ryhmiä ohjaamalla tai vaikka kaverin kanssa ikäihmisen ulkoilukaverina toimimalla. Voit keksiä itsellesi parhaiten sopivan toteutusmuodon.
  • Projektiryhmä kirjoittaa lopuksi lyhyen loppuraportin vastaamalla etukäteen annettuihin pohdinta- ja arviointikysymyksiin, jotka koskevat projektin onnistumista, osaamisen kehittymistä, vapaaehtoistoimintaa yleensä sekä omaa kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan. 

Opintojakson toteutus

Opintojakso toteutetaan loka-joulukuussa 2023. Kurssi alkaa Hykari-hankkeen hankekoordinaattorin livetapaamisella, jossa opiskelet vapaaehtoistoiminnan ja projektityöskentelyn perusperiaatteet ja saat ohjeet projektin toteuttamiseen. Projektiryhmäsi suunnittelee yhdessä jonkin ikäihmisten hyvinvointia lisäävän projektin ja sen käytännön toteutuksen.

Projektiryhmä kontaktoi paikkakunnan toimijoita sekä suunnittelee projektille budjetin. Jokainen projektiryhmä saa opintojaksolla projektin aikana ohjausta, jonka käytänteistä ja tavoista sovitaan opintojakson alussa.


Opintojakson aloitustapaaminen pidetään lähitapaamisena. Muu opiskelu Teamsissa, itsenäisenä opiskeluna ja ryhmätyöskentelynä. Discordissa kouluttajan jatkuva tuki.

Projektiryhmän yhdessä laatima lyhyt loppuraportti käsitellään ja kokemukset jaetaan päätöstapaamisessa, joka toteutetaan Teamsissa.

Kurssin suoritettuasi saat todistuksen, joita voit käyttää CV-merkintänä.