Vapaaehtoistoiminnan tilanne ja yhteistyöllä eteenpäin

25.07.2022

Vapaaehtoistoiminnan kentällä on käynnissä suuria muutoksia. Hyvinvointialueet tulevat voimaan vuonna 2023. Jatkossakin kuntien tehtävänä on järjestää hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta. Sosiaali- ja terveyspalvelut, kotihoito ja asumispalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden tehtäväksi. Tilanne on aivan uusi, kun tutut organisaatiorakenteet katoavat ja tilalle muodostetaan uusia rakenteita, joista ei tiedetä vielä kattavasti. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi kuntatasolla on edellytys pitkäjänteisen vapaaehtoistoiminnan jatkuvuudelle.

Toinen merkittävä muutos vapaaehtoistoiminnan kentällä on väestön ikääntyminen. Väestön ikärakenteen muuttuminen on näkynyt aktiivisten vapaaehtoisten ikääntymisenä ja sen kautta usean yhdistyksen järjestämä vapaaehtoistoiminta on ollut vaarassa hiipua. Yhdistyksiin on ollut haasteellista löytää uusia vapaaehtoisia. Muutokset ihmisten ajankäytössä vaikuttavat osaltaan siihen millaisia tehtävistä vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet. Lyhyt kestoinen ja pop up -tyyppinen vapaaehtoistoiminta näyttää kiinnostavan tällä hetkellä enemmän kuin pitkäkestoinen vapaaehtoistoiminta. Koronapandemia on osaltaan mahdollistanut uudentyyppistä etä- vapaaehtoistoimintaa suuren digiloikan myötä. Toisaalta riskiryhmään kuuluvat ja esimerkiksi ne, joilla on heikot digitaidot ovat joutuneet jäämään pois vapaaehtoistoiminnasta. Hankkeessa on useita maaseutukuntia, joissa tarvitaan erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja kuin suuremmissa kaupungeissa.

Nämä tunnistetut toimintaympäristön muutokset huomioidaan kehittämistyössä ja pyritään löytämään ratkaisuja yhteistyössä, jotta päästään toteuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet. Vapaaehtoistoiminnan rakenteita on lähdetty pohtimaan uusien haasteiden pohjalta, jotta pystytään lisäämään ikäihmisten hyvinvointia aidosti ja monimuotoisesti. Vapaaehtoistoiminnasta, vapaaehtoisen ja avunsaajan näkökulmasta tarkasteltuna, löytyy useita eri toimintamuotoja, joilla voidaan esimerkiksi vähentää ikäihmisen yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua.


Yhteistyöllä eteenpäin

Hankkeessa pyritään edistämään vapaaehtoistoimintaa tukevien rakenteiden luomista, lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välille. Tällä pyritään varmistamaan vapaaehtoistoiminnan vakiintunut asema hyvinvointialueilla ja laajemmin yhteiskunnassa. 

Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous on pidetty 9.6.2022. Ohjausryhmään saatiin erittäin hyviä ja kokeneita vapaaehtoistoiminnan ja ikäihmisten hyvinvoinnin asiantuntijoita. 

Lisäksi Hykari -hankkeen kanssa mukana yhteistyössä tällä hetkellä ovat:

Meijän mieli -hanke 
Ikäinstituutti
Auttavat kylät -hanke
Eurajoen kunta
Liepeen Hoiva ry